top of page

VOORAF
 

Gebruik maken van N.V. LLYDA website houdt in dat de gebruiker de wettelijke context rond deze site eerbiedigt. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context. Indien nodig kan ze, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op de site llyda.com verzameld worden
 

 

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de site llyda.com kunnen verzameld worden, is de vennootschap N.V. LLYDA. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te 1790 Essene (Affligem), Ternatsestraat 105 bus 31. De onderneming is ingeschreven onder het nummer 454.789.151.04.28.01. Met LLYDA kan contact opgenomen worden per telefoon op het nummer 02/310.33.68, per fax op het nummer 02/311.83.37 en via het volgende e-mailadres: llyda.bouw@llyda.com
 

 

De behandeling van uw persoonsgegevens door N.V. LLYDA gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van 13 februari 2001.
 

2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens
 

​De vergaring van persoonsgegevens op llyda.com hebben als doelstelling:

 

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan N.V. LLYDA om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

* een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;

* het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;

* het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;

* marktstudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.
 

3. Elk ander gebruik vereist een voorafgaandelijke en specifieke toelating van de internetgebruiker
 

Doch, het gebruiken van deze gegevens door N.V. LLYDA om:

 

* de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
 

* de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met N.V. LLYDA, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, (zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is), is onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een email naar het volgende adres: llyda.bouw@llyda.com
 

4. Navigatievariabelen en cookies
 

Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. N.V. LLYDA verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties. N.V. LLYDA gebruikt cookies. Deze cookies zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.
 

Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan N.V. LLYDA, door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan.

Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn eveneens onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden: llyda.bouw@llyda.com

 

5. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben
 

De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 

De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.
 

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden:

* ofwel per e-mail naar het volgende adres: llyda.bouw@llyda.com

* ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres:

N.V. LLYDA
Ternatsestraat 105 bus 31
1790 Essene (Affligem)

 

6. De wetgeving raadplegen

Het openbaar register voor de verwerking van persoonlijke gegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het volgende adres:

Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Dienst Openbaar Register
Hallepoortlaan 5-8
1060 Brussel 3
Tel: +32(0) 2 / 542 72 00 of +32(0) 2/ 542 72 31
E-mail: commission@privacy.fgov.be

 

7. Dringende gevallen

N.V. LLYDA doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt N.V. LLYDA strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens.

N.V. LLYDA kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informaties en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.
 

N.V. LLYDA kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijke bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen of om de rechten of goederen van N.V. LLYDA, van de llyda.be website of van zijn gebruikers te verdedigen of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van N.V. LLYDA of van haar klanten, van Llyda.com en/of van zijn gebruikers.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

©Copyright 2003 N.V. LLYDA Essene (Affligem), België.
 

8. Elk element van de site is eigendom van N.V. LLYDA
 

Tenzij anders vermeld, zijn alle namen die op de llyda.com site vermeld worden gedeponeerde namen van de onderneming naar Belgisch recht Hetzelfde geldt voor de domeinnaam llyda.com, die door N.V. LLYDA geregistreerd werd. N.V. LLYDA beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze naam. Al wie deze rechten van llyda.com schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website llyda.com zelf, net alsook de teksten, beelden, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. 

In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt N.V. LLYDA zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op llyda.com en op alle elementen die erin opgenomen zijn.

 

9. Toelating voor persoonlijk gebruik
 

In overeensstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit llyda.com te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik.
Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van N.V. LLYDA is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van N.V. LLYDA, van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik.

Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van llyda.com moet verzonden worden naar llyda.bouw@llyda.com en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van N.V. LLYDA.

 

10. N.V. LLYDA eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht
 

llyda.com kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.

Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door llyda.com geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met N.V. LLYDA via llyda.bouw@llyda.com, het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. LLYDA N.V. zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.

 

DISCLAIMER
 

11. Beperking van de verantwoordelijkheid van N.V. LLYDA
 

llyda.com werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. N.V. LLYDA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van llyda.com.
 

12. Links naar andere sites op de LLYDA-site.
 

llyda.com bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.

N.V. LLYDA oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.

N.V. LLYDA wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar llyda.com naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

 

13. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar llyda.com
 

Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creëren naar llyda.com, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van N.V. LLYDA. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres : llyda.bouw@llyda.com en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.

LLYDA N.V. zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de LLYDA-site, zelfs indien N.V. LLYDA de toelating gegeven had voor deze link.

 

14. Adres van toezichthoudende autoriteit:
 

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

 

BA en borgstelling via AG INSURANCE (polisnr. 03/66.838.187)


BIV
BIV-plichtenleer

bottom of page