top of page
Investeringen

5 redenen

waarom investeren in vastgoed interessant blijft

Vast­goed­ex­perts en vastgoedinvesteerders houden de markt nauwgezet in het oog. Prijsfluctuaties, vraag en aanbod maken het verschil tussen een goede investering en een heel goede investering. En je kan gerust zijn: investeren in vastgoed blijft ook in de nabije toekomst erg interessant.

 

1. Prijzen stijgen… minder snel

In 2018 stegen de vastgoedprijzen iets trager dan de voorbije jaren. Voor hui­zen is dat gemiddeld 1,5 pro­cent, voor ap­par­te­men­ten 1,6 pro­cent en bouw­gron­den werden dit jaar 1,9 pro­cent duur­der. Vol­gens no­ta­rieel onderzoek werden in 2017 zowel hui­zen als ap­par­te­men­ten nog 2,5 pro­cent duur­der. De prijzen dalen niet, maar stijgen minder snel. Je hebt dit jaar en vermoedelijk ook in de komende jaren dus iets meer waar voor je geld.


2. Rente stijgt… maar blijft laag

De tijd van de aan­hou­den­de ren­te­da­lin­gen is voor­bij maar de ex­perts gaan er wel nog al­tijd van uit dat de zeer lage rente dé motor blijft van de bloeiende vast­goed­markt. Als de rente laag blijft, kan er re­la­tief veel wor­den ge­leend.

Ook voor 2019 ver­wachten niemand een dra­ma­ti­sche stij­ging van de rente, die rond de 2 à 3 procent blijft hangen. En ook op iets lan­ge­re ter­mijn blijft men op­ti­mis­tisch. Over 5 jaar ver­wacht het me­ren­deel van de ex­perts een hy­po­the­cai­re rente tus­sen 3 à 4 pro­cent.


3. Eco­no­mie groeit

De Belgische en globale economie doen het goed. Het is jaren ge­le­den dat de vast­goed­markt nog kon meegenieten van zo’n gun­stig eco­no­misch klimaat. De voor­bije vijf jaar groei­de de eco­no­mie met 1,2 pro­cent per jaar. Voor de ko­men­de vijf jaar gaat de Na­ti­o­na­le Bank uit van een stij­ging met 1,5 pro­cent per jaar. Daar zal zowel de nieuw­bouw­markt als de markt van de be­staan­de wo­nin­gen wel bij varen.

 


4. Vraag naar nieuwbouwappartementen stijgt

Door de bevolkingsgroei wordt in Vlaanderen – zoals dat in het buitenland al langer aan de gang is – nu ook meer in de hoogte gebouwd. Overal duiken relatief grote nieuwbouwappartementen op. Die zijn erg in trek en daardoor riskeren oudere appartementen langer onverhuurd te blijven. Omdat de economie opbloeit, doet ook de bouwsector het goed. Er zijn dus relatief veel kwalitatieve en instapklare woningen en appartementen. Wat renovatie vergt, geraakt moeilijk verhuurd.
 

Wie in vastgoed wil investeren en zeker wil zijn dat zijn pand verhuurd geraakt en een mooi rendement wil, koopt best nieuwbouwappartementen.


5. Vastgoed blijft waardevast

Vastgoed was, is en blijft hoe dan ook heel waardevast. De vastgoedprijzen volgen traditioneel de inflatie. Dat betekent dat je nooit in een situatie zult belanden waarin je vastgoed in waarde daalt omdat de levensduurte stijgt. Je krijgt met andere woorden waar voor je geld. Dat is al decennia zo en zal nog decennia zo blijven.

Bron: www.investr.be  17/09/2018

bottom of page